Algemene voorwaarden

Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder;

Praktijk ASHT

Praktijk ASHT gevestigd aan Dr PJ Hoedemakerstrjitte 24   8771SH   Nijland

Telefoon: 0623771970

E-mail: 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58613331

Hierna vernoemd, Praktijk ASHT

Aangeboden dienstverlening: het verzorgen van natuurgeneeskundige behandelingen (alternatieve geneeskunde).

Cliënt: de persoon welke een behandeling ondergaat bij Praktijk ASHT

Behandeling: een overeenkomst tussen Praktijk ASHT enerzijds en de cliënt anderzijds, waarbij tegen betaling door de cliënt een behandeling wordt gegeven door dhr. F van Rijswaard.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met Praktijk ASHT een overeenkomst of contract is aangegaan dan wel een mondelinge- of schriftelijke aanvraag heeft gedaan bij Praktijk ASHT, tegen betaling, het laten verrichten van natuurgeneeskundige behandelingen.

Opdracht: een overeenkomst/ contract tussen Praktijk ASHT enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, waarbij tegen betaling door de opdrachtgever, (een) dienst(en) wordt/ worden verleend door Praktijk ASHT. Contract: een schriftelijke overeenkomst tussen Praktijk ASHT enerzijds en de opdrachtgever anderzijds voor een bepaalde duur, waarbij tegen betaling een vergoeding door de opdrachtgever, (een) dienst(en) wordt/ worden verleend door Praktijk ASHT.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met alle ondernemingen, instellingen en particulieren.

1.3 Alle Opdrachten en Contracten worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door of namens Praktijk ASHT schriftelijk is bevestigd.

1.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en opdrachten aan Praktijk ASHT.

Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, opdrachten, contracten en bevestigingen van Praktijk ASHT voor zover één en ander betrekking heeft op het uitvoeren van natuurgeneeskundige behandelingen bij opdrachtgevers dan wel enige andere vorm van consulten of andere dienstverlening aan opdrachtgevers.

2.2 Alle aanbiedingen/ offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen vrijblijvend.

2.3 De tarieven in de aanbiedingen/ offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven diensten en producten.

2.4 Indien in een acceptatie van een aanbieding/ offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een aanbieding/ offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Praktijk ASHT aan de opdrachtgever schriftelijk bericht geeft met deze afwijkingen van de aanbieding/ offerte in te stemmen.

Betalingsvoorwaarden

3.1 Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Praktijk ASHT ingediende factuur te voldoen binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij tussen opdrachtgever en Praktijk ASHT schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 De in het bezit van Praktijk ASHT zijnde doordruk of kopie van de door Praktijk ASHT aan opdrachtgever, cliënt verzonden factuur of kwitantie, geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening aanvangt.

3.3 Natuurgeneeskundige behandelingen welke zijn uitgevoerd door Praktijk ASHT, mits anders overeengekomen, direct na behandeling/ consult contant te worden voldaan of binnen 7 dagen na factuurdatum.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever/ cliënt in verzuim. De verplichting van Praktijk ASHT tot het verlenen van diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken, opgeschort, terwijl de opdrachtgever/ cliënt met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd.

Duur opdracht of contract

4.1 Tenzij anders is bepaald, wordt een opdracht tot het geven van de door Praktijk ASHTuit te voeren dienstverlening aangegaan voor de duur van minimaal één opkomst, ingaande op de dag welke in de offerte, overeenkomst of bevestiging is vermeld.

Omvang dienstverlening

5.1 De dienstverlening die Praktijk ASHT aan cliënt, opdrachtgever zal leveren, omvat de in de opdracht genoemde diensten. De diensten zullen indien niet anders afgesproken, in overeenstemming met de opdracht gelden gedurende de gehele looptijd van de opdracht.

Pauzes, bepaald door Praktijk ASHT, zullen geheel voor kosten zijn van Praktijk ASHT.

5.2 Behandelingen/ consulten worden gegeven binnen de voor de behandeling/ consult staande tijd.
Het maken van een vervolgafspraak valt buiten de voor de behandeling/ consult gestelde tijd.

Annulering

6.1 Annulering door de opdrachtgever van een opdracht kan alleen telefonisch ,schriftelijk of per e-mail aan Praktijk ASHT plaatsvinden, onder de volgende voorwaarden:

6.2 De dag waarop de schriftelijke/telefonische, annulering/uitstel bij Praktijk ASHT is binnengekomen, geldt als annuleringsdatum.

6.3 Annulering van een behandeling/ consult dient door cliënt uiterlijk 24 uur voor de afgesproken aanvangstijd van de afspraak te geschieden. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Praktijk ASHT gerechtigd het totaalbedrag van de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen. In speciale gevallen zoals bv. ongevallen zal er niets in rekening worden gebracht.

6.4 Bij annulering gedaan door Praktijk ASHT zelf bij een behandeling/ consult zal de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Hiervoor wordt dan meteen een nieuwe afspraak gemaakt.

Vergoeding van de door Praktijk ASHT geannuleerde afspraak, is voor beide partijen niet van toepassing.

6.6 Bij het annuleren van behandelingen, door Praktijk ASHT, wordt het door de opdrachtgever betaalde bedrag, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen geretourneerd. De door de opdrachtgever geleden schade als gevolg van derving van inkomsten of anderszins geleden schade, worden niet vergoed door Praktijk ASHT

Tarieven

7.1 De aangeboden en afgesproken dienstverlening zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd. Bij een contract zijn de tarieven telkens tenzij anders is overeengekomen, ten hoogste één contract geldig.

7.2 Praktijk ASHT behoudt zich het recht, zonder opgaaf van reden(en) de tarieven tussentijds aan te passen.

7.3 Praktijk ASHT is niet verplicht voorafgaande aan de tariefsverhoging van behandeling(en)/ consult(en), deze kenbaar te maken aan zijn cliënten.

7.4 De investeringstarieven evenals de betalingscondities worden op de opdracht bevestigd.

Geheimhouding/privacy

8.1 Praktijk ASHT zal alle informatie betreffende de opdrachtgever, het bedrijf, de bedrijfsvoering, de arbeidsomstandigheden, cliënten en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van de aangeboden dienstverlening, vertrouwelijk behandelen. Verkregen informatie wordt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de betreffende persoon, nooit aan derden kenbaar gemaakt of verkocht.

8.2 Cliënt is verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid van uzelf of kind, tijdens anamnese.

8.3 Praktijk ASHT kan c.q. mag van de betrokken cliënt een dossier bijhouden.

Aansprakelijkheid

9.1 Praktijk ASHT is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Praktijk ASHT kunnen worden toegerekend.

9.2 Praktijk ASHT draagt generlei aansprakelijkheid voor enig (letsel)schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door cliënt, opdrachtgever te bewijzen, en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Praktijk ASHT te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan.

9.3 Iedereen reageert anders op een behandeling. Daarom is Praktijk ASHT nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade zoals bijwerkingen van behandelingen.

9.4 Schade welke door een opdrachtgever/ cliënt veroorzaakt is, aan have en goed, welke beschikbaar zijn gesteld door Praktijk ASHT of welke door Praktijk ASHT is gehuurd/ gekocht zullen voor rekening zijn van de veroorzaker.

9.5 Praktijk ASHT is niet aansprakelijk te stellen voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

9.6 Praktijk ASHT is niet aansprakelijk te stellen voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/ of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en/ of medicijngebruik.

9.7 Cliënt/ opdrachtgever gaat akkoord met de algemene voorwaarden na ontvangst en/ of ondertekening van de opdracht en betaling binnen de gestelde termijn, als benoemd in de opdracht.

9.8 Indien de opdrachtgever/ cliënt binnen 2 maanden na het ontdekken van eventuele schade geen aansprakelijkheid heeft kenbaar gemaakt, komen alle rechten te vervallen.

Tussentijdse ontbinding

Ieder der partijen is onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien;

de wederpartij één of meer van zijn/ haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan zijn/ haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn; te zake van de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming; de wederpartij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren.

Slotbepaling

Alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Praktijk ASHT.

Algemene voorwaarden Praktijk ASHT 01-01-2023

× Stel uw vraag